marți, 24 februarie 2009

24 Februarie • Aflarea capului Sfîntului Inaintemergător si Botezător loan

Sfmtul si întrutotslăvitul Botezător loan a fost decapitat la dorinŃa expresă si la instigarea nelegiuitei Irodiada, soŃia nelegitimă a ticălosului împărat Irod. Cînd lui loan i s-a tăiat capul în închisoare, Irodiada a dat poruncă ca să nu-i fie îngropat capul împreună cu trupul, căci nelegiuita se temea că oarecum, prorocul ar putea astfel învia. De aceea, ea i-a luat capul si 1-a îngropat adînc într-un loc ascuns si spurcat. Dar ea avea o doamnă de companie, pe Ioana, care era soŃia demnitarului Huza de la curtea lui Irod. Această bună si cu frică de Dumnezeu Ioana nu a putut tolera ca să vadă capul Omului lui Dumnezeu zăcînd în necurăŃie. De aceea ea 1-a dezgropat în ascuns, 1-a dus la Ierusalim si 1-a îngropat în Muntele Măslinilor. Nestiind de aceasta, cînd Regele Irod a auzit de minunile prea mari pe
care le săvîrseste Mîntuitorul, s-a înfricosat si a spus: Acesta este loan Botezătorul [pe care l-am ucis]; el s-a sculat din morŃi si de aceea se fac minuni prin El (Matei 14: 2). După o mare bucată de vreme, un proprietar bogat si slăvit a crezut în Hristos, si lepădînd poziŃie socială si toată desertăciunea acestei lumi, s-a făcut monah luînud-si numele de Inochentie.

Ca monah, el s-a sălăsluit în Muntele Măslinilor, chiar la locul unde se afla îngropat capul Botezătorului loan. Dorind să-si zidească o chilie, el a săpat adînc si a descoperit un vas de pămînt în care se afla un cap, ce prin descoperire dumnezeiască a aflat că este al lui loan Botezătorul. El a cinstit cu evlavie acele sfinte moaste, apoi le-a îngropal la loc acolo unde le-a găsit. Mai tîrziu, prin Pronia Dumnezeiască, aceste sfinte moaste făcătoare de minuni (adică sfîntul cap al Botezătorului loan) au călătorit din loc în loc, cufundate în întunericul
uitării, pînă iar au fost descoperite, în sfîrsit, sub domnia cucernicei împărătesc Teodora, mama lui Mihail si soŃia lui Teofil, si pe timpul Patriarhului Ignatie, acest sfînt cap a fost adus la Constantinopol. Multe vindecări minunate s-au lucrat la moastele cinstitului cap al înaintemergătorului. Dar este important si interesant de notat că, desi în timpul vieŃii înaintemergătorul nu a făcut nici o minune, loan nu a făcut nici o minune (loan 10: 41), totusi, sfintele sale moaste s-au aflat lucrătoare de nenumărate si puternice minuni de-a lungul veacurilor, după strămutarea lui la ceruri.

Cîntare de laudă la Sfîntul loan Botezătorul
Să ne rugăm lui loan,
Slăvitului Inaintemergător
Al Domnului,
TrîmbiŃa Ziditorului,
Robul lui Dumnezeu
Trimis spre ajutorul oamenilor.
Să ne rugăm lui loan
Cel înfricosat si sfînt,
Caprin el Dumnezeu Cel Preaînalt
Să se milostivească spre noi.
De primejdii ascunse si năprasnice
Fereste-nepe noi,
Sfinte Părinte Ioane !
Pentru păstrarea Curată a CredinŃei
Pe acest pămînt,
Ajută-ne nouă,
Sfinte Părinte Ioane!
îndestularea griului pe acest pămînt,
Pînă la sfîrstiul veacurilor
Dăruieste-ne-o nouă,
Sfinte Părinte Ioane,
Ca în fiecare snop să vedem
In fiecare snop,
Pasii lui Dumnezeu!
La căderea nopŃii,
Intăreste-ne pre noi întru nădejdea
Răsăritului,
Sfinte Părinte Ioane.
O Sfinte Părinte Ioane,
Ajută-ne nouă ca mai înainte de căderea
NopŃii morŃii noastre
întru pocăinŃă adevărată să ne îmbrăcăm,
Si Răsăritul înfricosatei JudecăŃi
Cu nădejde să-l întîmpinăm.

( din "Proloagele...")


Niciun comentariu: